RSS Feeds

25 Ekim 2010 Pazartesi

Metadata Sınıfları ve Shared Kodlar

WCF RIA Servislerindeki en sevdiğim noktalardan bir tanesi, veri modelinde yer alan Entity'lere ilişkin bazı işlerin Metadata sınıflarına yıkılabilmesidir. İlk bakıldığında yalnızca bir takım basit validasyonları sağlayan Attribute’ların burada yer alacağı sanılabilir; fakat üretilen Metadata sınıflarında yapılabilecekler sadece bunlar değildir. Bu yazıda konuşacağımız bir başka konu olan Shared kodlar ise, hem istemci hem de sunucu taraflarında, Entity’lere, özelleştirilmiş iş mantıklarının kazandırılmalarına yönelik bir kullanım sağlamaktadır. Dilerseniz konuya geçmeden önce, bu yazıda değineceğimiz başlıklara kısaca bir göz atalım :

 • Önceden tanımlı validasyon kuralları
 • İstemci taraflı özelleştirilmiş validasyon
 • Entity sınıfına özelleştirilmiş bir iş mantığı yüklemek
 • Veri okumalarında servisten ilişkisel satırların çekilmesi

Tüm bu senaryoları incelemek üzere yeni bir Silverlight uygulaması oluşturarak işe koyulalımWink

Örnek projede veri kaynağı olarak AdventureWorks’ün Product, ProductSubcategory ve ProductCategory tablolarını kullanacağız. Bu üç tabloyu içeren Entity Data Model ve hemen ardından Domain Service Class’ı projeye dahil ettiken sonra Domain Service ve projenin görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu noktada özellikle Generate associated classes for metadata seçeneğinin açık olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü bu seçeneğin işaretli hale getirilmesiyle ,veri modelinde bulunan Entity sınıfları için metadata sınıfları oluşturulacaktır.

1

2


questionmark Nedir bu metadata sınıfları?

Öncelikle AdventureWorksService.cs isimli dosyada, servis tarafında çalışacak metotların yer aldığını hatırlatmak gerekir. Projede yer alan AdventureWorksService.metadata.cs ismindeki dosya ise, bahsedilen metadata sınıflarını içermektedir.

Metadata sınıfı ne işe yarar?

WCF RIA Servislerinde metadata, yazının başında listelenen senaryoların birçoğunda sıklıkla kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak validasyon kısmının bu sınıflarda yer alacağı söylenilebilir.

Peki neden Product sınıfı varken, bu işlerin ProductMetadata sınıfında yapılması gerekiyor?

Çok basit. Çünkü Product sınıfı, Entity Framework’ün Code Generator’ı tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısıyla üzerinde değişiklik yapılırsa, Code Generator’ın kodları baştan oluşturması durumunda bu dğeişiklikler kaybolacaktır. Bu yüzden benzer kod üretim durumlarının tümünde, kod üretimiyle oluşan sınıflarda değişiklik yapmak yerine, Partial Class ve Partial Method tekniklerinden faydanılmalıdır.


Tabi ki senaryoları test edebilmek için, Silverlight istemcisinde, ürün kayıtlarının güncellenebileceği basit bir arayüze de ihtiyaç olacaktır. Örnekte kullanılan Silverlight uygulamasının çalışma zamanındaki görüntüsü aşağıdaki gibidir.

3

A) Önceden tanımlı validasyon kuralları

Bu validasyonlar System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationAttribute tipinden kalıtılarak oluşturulmuş Attribute sınıfları sayesinde gerçekleştirilmektedirler. Bu sınıfların RIA Servisleri ve Silverlight’a özel olmadıkları da unutulmamalıdır. Bahsi geçen sınıflar, validasyon amacıyla ASP.NET Dynamic Data uygulamalarında da kullanılabilmektedirler. ValidationAttribute sınıfından kalıtılmış bu Attribute’lar aşağıda listelenmiştir.

 • CustomValidationAttribute
 • DataTypeAttribute
 • RangeAttribute
 • StringLengthAttribute
 • RequiredAttribute
 • RegularExpressionAttribute

Listelenen validasyon kurallarının Entity sınıflarına uygulanmaları metadata sınıfllar üzerinden gerçekleştirilir. Örneğin, ürün adlarında alpha numeric karakterler bulunamaması için ProductMetadata sınıfında, aşağıdaki gibi bir validasyon bildirimi yapılabilir.

[RegularExpression(@"^[a-zA-Z0-9_\s]*$", ErrorMessage = "Ürün adı, alfanümerik karakterler içeremez.")]       
public string Name { get; set; }

Hatta bu bildirimler birlikte de kullanılabilirler.

[RegularExpression(@"^[a-zA-Z0-9_\s]*$", ErrorMessage = "Ürün adı, alfanümerik karakterler içeremez.")]
[Required(ErrorMessage = "Ürün adı boş geçilemez.")]
public string Name { get; set; }

Uygulamanın çalışma anındaki görüntüsü :

4

Önceden tanımlı RangeAttribute, StringLengthAttribute gibi diğer validasyon sınıfılarının kullanımları da benzer olduklarından bu kullanımlara ait testleri size bırakıyorum.

 


Peki ben ProductMetadata isimli sınıfta, NVARCHAR(50) kolonuyla eşleşmiş
Name kolonuna [StringLength(
questionmark50)] niteliğini uygulamam da gerekir mi?
Her metinsel kolon için bunu tekrarlayacak mıyım?

Hayır, veri tabanındaki kolon bilgilerinden yola çıkılarak bu işlem biz farkında olmadan otomatik olarak zaten yapılıyor. Nasıl olduğunu anlamak için Silverlight projesinin Generated_Code klasörüne bakmak yeterli olacaktırWink

[DataMember()]
[RegularExpression("^[a-zA-Z0-9_\\s]*$", ErrorMessage="Ürün adı, alfanümerik karakterler içeremez.")]
[Required(ErrorMessage="Ürün adı boş geçilemez.")]
[StringLength(50)]
public string Name
{
    get
    {
        return this._name;
    }
    set
    {
        if ((this._name != value))
        {
            this.OnNameChanging(value);
            this.RaiseDataMemberChanging("Name");
            this.ValidateProperty("Name", value);
            this._name = value;
            this.RaiseDataMemberChanged("Name");
            this.OnNameChanged();
        }
    }
}

Bu property istemcide oluşan Product sınıfına aittir. Yani servisteki ProductMetadata sınıfında StringLength niteliği uygulanmamış olsa bile, kolonun tipi NVARCHAR(50) olduğundan dolayı istemcide üretilen sınıfta ilgili işaretleme otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Kaldı ki sadece StringLength değil, Key, RoundtripOriginal, Association gibi nitelikler de gerekli olan property’ler üzerine otomatik olarak uygulanmaktadır.


 

B) İstemci taraflı özelleştirilmiş validasyon

Zaman zaman mevcut validasyon teknikleri ihtiyaçları karşılamayabilir. Bu durumda kendi validasyon metotlarımızı yazarak, Entity bazında doğrulamayı Silverlight uygulamamız içerisinde gerçekleştirmemiz gerekir. RIA Servisi içerisinde yer alan bazı iş mantıklarının, istemci tarafında da yer alması istendiğinde, servisin bulunduğu projeye, [DosyaAdi].shared.cs notasyonuyla bir dosya eklenmesi yeterlidir. Eğer Web uygulaması içinde bu notasyona uyan bir dosya var ise, bilinmelidir ki, içerdiği kodlar istemci tarafında, yani Silverlight uygulamasında da oluşturulacaktır. Örneğin AdventureWorksService.shared.cs isminde bir dosya, Web uygulamasına eklenerek proje derlendiğinde, aynı kod dosyasının istemcide de üretildiği rahatlıkla görülebilir.

5

Derleme işlemi sonrasında istemci uygulamanın görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır (Eğer Generated_Code klasörü görünmüyorsa Solution Explorer’da Show All Files seçeneği açılmalıdır) .

6

Bingo! Madem ki, servis tarafında shared.cs uzantısına sahip bir dosya, istemcide de aynen üretiliyorsa, o halde servise eklenilen validasyon metodu istemci uygulamaya kolaylıkla paylaştırılabilir. O halde Web uygulamasına eklenilen AdventureWorksService.shared.cs dosyasının validasyon metotlarını saklamak üzere kullanılması, bizi çözüme götürecektir.

Yalnız bu noktada devam etmeden önce çok önemli bir durumu hatırlatmakta fayda vardır. Shared olarak işaretlenmiş dosyadaki kodlar, birebir olarak istemcide de oluşacağı için, yazılan kodların istemci uygulamada çalışabilir nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin Web uygulamasına eklenmiş Shared dosyada şöyle bir kod bulunduğunu düşünelim :

using System.Xml.Linq;

Elbette, Web uygulamasına eklenen bu using bloğu, eğer Web uygulamasının Assembly referanslarında System.Xml.Linq.dll’i bulunuyorsa bir hataya sebep olmaz. Ancak aynı kodlar birebir olarak istemcide de oluşacağı için, System.Xml.Linq.dll’inin istemci Silverlight uygulamasını da referans edilmesi gerekir.

Tabi ki validasyon metodunun yazılmasında bazı kurallar da söz konusudur :

 • Metot public erişim belirleycisine sahip olmalıdır.
 • Metot static olmalıdır.
 • İkinci parametresi ValidationContext tipinden olmalıdır.
 • Dönüş tipi ValidationResult olmalıdır.
 • Metodun bulunduğu sınıf public erişim belirleyicisine sahip olmalıdır.
 • Metodun bulunduğu sınıf static olmak zorunda değildir.
 • Metodun ismi istenildiği gibi verilebilir.
 • Metodun ilk parametresi, doğrulanan değeri taşımaktadır. Bu yüzden parametrenin tipi, doğrulanan değerin tipiyle aynı yapılır.

Bu kurallar doğrultusunda, ProductNumber değerlerinin “0” ile başlamasını engelleyen basit bir validasyon metodu aşağıdaki şekilde yazılabilir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace RIA_EntityMetadata.Web
{
    public class MyValidationRules
    {
        public static ValidationResult IsValidProductNumber(string value, ValidationContext context)
        {
            if (value.StartsWith("0"))
                return new ValidationResult("Ürün numarası 0 ile başlayamaz.", new[] { context.MemberName });

            return ValidationResult.Success;
        }
    }
}

Son olarak yazılan doğrulama metodunun, ProductMetadata sınıfında ProductNumber özelliğine uygulanması gerekir. Bunun için, ilgili property’ye, CustomValidation niteliği uygulanmalıdır. Niteliğin uygulanması sırasında verilen ilk argüman, validasyon metodunun bulunduğu sınıfın tipini, ikinci argüman ise metodun adını belirtmektedir.

[CustomValidation(typeof(MyValidationRules), "IsValidProductNumber")]
public string ProductNumber { get; set; }

Uygulamanın çalışma anındaki görüntüsü :

7

C) Entity sınıfına özelleştirilmiş bir iş mantığı yüklemek

ORM araçlarının ürettikleri Entity sınıflarına zaman zaman, ilave bir takım metotlar ya da property’’ler eklemek gerekir. RIA Servisi kullanılan veri odaklı uygulamalarda da tabi ki benzer ihtiyaçlar söz konusu olabilmektedir. Hemen bu durumu da bir senaryo ile canlandırmaya çalışalım. Örneğin, ListPrice bilgisinin yazıldığı TextBox’ın yanına bir TextBlock ekleyerek, KDV dahil fiyat bilgisi görüntülenmek istense nasıl bir yol izlenmelidir?

Akıllara ilk gelen çözüm, Product sınıfına ListPrice değerini 1.18 ile çarpıp geriye dönen bir property tanımlamak olacaktır. Tabi ki, son derece doğru bir yaklaşımdır. Ancak, bu üye, Product sınıfına nasıl eklenmelidir?  Entity Framework’ün oluşturduğu bu sınıfa yeni bir üye eklense bile, aynı üyenin istemci tarafında oluşan Product sınıfına da kazandırılması nasıl sağlanacaktır?  Tabi ki, Shared işaretlenen bir kod dosyası ile! Smile

O halde öncelikle Web uygulamasına, istemciyle paylaşılacak olan, Product.shared.cs adındaki kod dosyasını ekleyelim.

8 

Daga sonra eklenen kod dosyasında, Entity Framework tarafından üretilen Product tipi için, partial sınıf tekniğiyle bir property tanımlayalım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace RIA_EntityMetadata.Web
{
    public partial class Product
    {
        public decimal KdvDahilFiyat
        {
            get { return ListPrice * 1.18M; }
        }
    }
}

Artık istemci tarafındaki Product sınıfında da KdvDahilFiyat özelliği bulunmaktadır. Dolayısıyla Silverlight istemcisinde fiyat bilgisinin yazıldığı TextBox’ın yanına bir TextBlock ilave ederek, KdvDahilFiyat bilgisine Binding yapılabilir.

9

Bu teknik ile, yukarıdaki gibi basit bir property yerine, istemcide kullanılmak üzere daha karışık işler gerçekleştiren bir method, hatta event gibi üyelerin de tanımlanabileceği unutulmamalıdır.

D) Veri okumalarında servisten ilişkisel satırların çekilmesi

Metadata sınıfının kullanıldığı durumlardan biri de, servisten dönen bir Entity’nin ilişkisel Entity’leriyle birlikte yüklenmesidir. Böylece, ürün bilgileriyle birlikte, ürünün alt kategori bilgisi de istemciye tek seferde getirilmiş olacak, alt kategori bilgisini elde etmek için istemcinin ikinci bir talep yapmasına gerek kalmayacaktır. Söz konusu bu durumun, Eager Loading olarak da bilinen bir Entity yükleme stratejisi olduğunu da hatırlatmakta fayda vardır.

Entity Framework’de Eager Loading, Include isimli metot aracılığıyla gerçekleştirilir. Örnek bir kullanımı şu şekilde olabilir :

Product[] products = context.Products.Include(“ProductSubcategory”).ToArray();

Görüldüğü üzere, Include metodu parametre olarak, Product nesnelerinin hangi tablodaki ilişkisel satırları beraberinde yükleyeceğini istemektedir. Dolayısıyla, Domain Service sınıfında Product’ların istemciye döndürülmesini sağlayan GetProducts metodu düzenlenerek işe başlanmalıdır. Düzenleme sonrasında metodun görüntüsü şu şekilde olmalıdır :

public IQueryable<Product> GetProducts()
{
    return this.ObjectContext.Products.Include("ProductSubcategory");
}

GetProducts metodunda yapılan Include çağrısı sayesinde, Product tablosuyla ProductSubcategory tablosunun JOIN edilerek ilişkisel satırların bir defada SQL sunucusundan alınması sağlanmıştır. Aşağıda, Include m

SELECT
[Extent1].[ProductID] AS [ProductID],
[Extent1].[Name] AS [Name],
[Extent1].[ProductNumber] AS [ProductNumber], ...
FROM  [Production].[Product] AS [Extent1]
LEFT OUTER JOIN [Production].[ProductSubcategory] AS [Extent2] ON [Extent1].[ProductSubcategoryID] = [Extent2].[ProductSubcategoryID]

Fakat bu düzenleme tek başına yeterli değildir. Domain Service içinde de, Product nesnelerinin, ilişkisel ProductSubcategory entity’siyle birlikte yüklenerek istemciye gönderilmesi için ekstra bir düzenleme gerekmektedir. Söz konusu düzenleme için ProductMetadata sınıfına geçilerek, ilgili Navigation Property bulunmalı ve Include niteliğiyle işaretlenmelidir.

[Include]
public ProductSubcategory ProductSubcategory { get; set; }

Eğer ki Include niteliğinin ilgili özelliğe uygulanması es geçilirse, SQL sorgusu JOIN yapacak şekilde üretilecek ve SQL sunucusundan ürün bilgileri, ilişkisel alt kategori satırlarıyla birlikte elde edilecek; fakat Silverlight istemcisiyle RIA Servisi arasında gerekli konfigürasyon yapılmamış olduğundan, elde edilen verinin istemciye gönderilmesi gerçekleşmeyecektir.

Her iki düzenleme de başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, istemci uygulamaya bir TextBlock daha ekleyerek gerekli Binding işlemi gerçekleştirilebilir.

<TextBlock  Grid.Column="2"  Margin="5" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" FontSize="15" Foreground="Red" Text="{Binding Path=ProductSubcategory.Name}"/>

10

Gördüğünüz gibi, WCF RIA Servislerinde Metadata sınıfları ve Shared kod dosyaları çok farklı amaçlara hizmet edebilmektedirler. Özellikle Shared dosyalarla ilgili çok farklı ve keyifli kullanımlar yaratılabileceğini düşünmekteyim. Hatta yine benzer şekilde deklarativ olarak bazı işlemleri gerçekleştirmek üzere kendimize özel Attribute sınıfları tasarlayabileceğimiz ve bu kullanımları daha da öteye götürebileceğimizi unutmamamız gerekir.

Faydalı olması dileğiyle…

4 Ekim 2010 Pazartesi

Veri Modelinin Doğru Tasarlanması ve Sağladığı Avantajlar

Gerek LINQ to SQL, gerekse ADO.NET Entity Framework, uygulamaların geliştirilmesinde kullanılırken öncelikle bir veri modeli oluşturulur. Bu veri modeli, LINQ to SQL’de uzantısı .dbml, EF’de ise .edmx olan dosyalardan ve beraberindeki kod dosyalarından ibarettir. Peki veri modelinin tam olarak görevi nedir? Bu soruyla ilk karşılaşıldığında hemen akla şu basit cevap gelir : “Veri modeli sayesinde çalışma anında CRUD operasyonlarında kullanılan SQL komutları üretilebilir.” Hmm, güzel, fakat tek başına yeterli bir ifade gibi görünmüyor. Gerçek şu ki, eğer veri modeli doğru tasarlanırsa, çok önemli faydalar sağlayabilir. Ayrıca esnek bir yazılım geliştirme ortamı yaratılmasında da büyük rol oynar.

1

Resimde de görüldüğü üzere veri modeli, veritabanı ile çalışan uygulama arasındaki bir katmandan başka birşey değildir. Bu model içerisinde çoğunlukla Entity sınıfları ile birlikte Stored Procedure ya da User Defined Function gibi programatik öğelere karşılık üretilen metotlar bulunmaktadır. Tabi ki bu noktada Entity sınıflarının da kendi üzerinde Identity Column, Primary / Foreign Key vb. bilgileri taşıdığının altını çizmek gerekir. Veri modeli aracılığıyla SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi komut cümleleri çalışma anında otomatik üretilebilir. Ayrıca sunucudan gelen sonuç kümelerinin Entity nesneleri halinde belleğe yüklenmeleri de yine veri modeli sayesinde olur. Fakat yazının da başında belirtildiği üzere, doğru oluşturulan bir veri modeli bundan çok daha fazlasını gerçekleştirebilmelidir.

Konuyu bir örnek üzerinde açıklamanın daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Amacımız Kitap ve DVD kayıtlarını tutmak üzere bir veritabanı tasarlamak ve sonrasında da bu veritabanına Entity Framework aracılığıyla erişmek olsun.

Kitap

DVD

UrunID UrunID
Ad Ad
Fiyat Fiyat
KdvOran KdvOran
Yazar Yonetmen
SayfaSayi Sure
BasimYil Tur

Bu varlıkları içerecek bir veritabanı tasarımında da tabi ki farklı seçenekler söz konusudur. Bu seçenekler, özellikle sorgu performansı, veri tutarlılığı ve normalizasyon kuralları gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle meydana gelmektedir. Geliştirilecek örnek, bu seçeneklerden iki tanesini içerecek olup, Entity Data Model’in yazılım projelerine kazandırdığı esnekliği daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Seçenek 1 : Table Per Type Model

2 

Birinci veritabanı tasarımında, adından da belli olduğu üzere her varlığa karşılık bir tablo oluşturulmuş ve bu sayede Kitap ve DVD varlıklarına ait ortak kolonlar Urun tablosunda tanımlanarak, UrunID,Ad,Fiyat ve KdvOran kolonlarının tüm tablolarda tekrarının önüne geçilmiştir. Hmmm, güzel. Tabi ki bu tasarımın çeşitli avantaj ve dezavantajları olduğunu belirtmek gerekir.

Avantajları

 • Kolonlar her tabloda tekrar ettirilmez
 • Gerektiği taktirde kolonlara NULL kısıtlaması getirebilir

Dezavantajları

 • Bir varlığın bilgileri temel bilgileri Urun, kendine özel bilgileri ise ikinci bir tabloda bulunduğundan, dolayısıyla yapılan JOIN’lerden dolayı sorgu performansı düşer

Konumuz bu tasarımların doğruluğunu yanlışığını tartışmak olmadığından, avantaj ve dezavantajlar üzerinde daha fazla durmadan ikinci tasarımı inceleyelim ( Table Per Type modeliyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için internette çokça döküman bulunabilmektedir ) .

Seçenek 2 : Table Per Hierarchy Model

3 

İkinci tasarımda ise yalnızca tek tablo bulunması, dikkatleri ilk çeken noktadır. Bu tabloda bulunan UrunTip kolonu ise, kayıtlı ürünün hangi türden (DVD ya da Kitap) bir ürün olduğunun bilgisini içermektedir. Hmmm, e bu da güzelSmile Kısaca, avantaj ve dezavantajlarından da bahsetmek gerekirse :

Avantajları

 • JOIN işlemi olmadan bilgiler elde edildiğinden sorgu performansı daha yüksektir.

Dezavantajları

 • Tüm kolonlar tek tabloda bulunduğundan, eğer ürün tipleri ve bunların özellikleri çok sayıda olursa kolon sayısı çok fazla artabilir. Hatta SQL Server’ın kolon limitine ulaşabilir.
 • Bir kayıt girilirken tüm kolonlar değer almayacağı için, ortak kolonlar dışındakilerin tümü boş geçilebilir ( nullable ) bırakılmalıdır. Bu da veri tutarlılığı açısından bir dezavantaj olarak düşünülmelidir.

İlk akla gelen avantaj ve dezavantajları sıraladıktan sonra, tekrardan konumuzun bu tasarımları tartışmaktan ziyade veri modeli olduğunu hatırlatarak örneğe kaldığımız noktadan hızla devam edelim ( Table Per Hierarchy modeliyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için de internette çokça döküman bulunabilmektedirSmile ) .


Örnek Proje

Yazının başında, satır arasından yakalanması gereken, belki de en önemli nokta, Entity Data Model’in esnek bir uygulama ortamı yaratmasındaki rolüdür. Bu rolü daha iyi analiz edebilmek ve doğru bir modellemenin uygulamanın kodlanması sırasında ne gibi yararlar sağladığını anlamak için, hem TPT hem de TPH tasarımlayıla oluşturulan iki farklı veritabanını EF ile kullanmaya çalışacağız.

Geliştireceğimiz örnek proje, basit bir Console uygulaması olacak ve oluşturacağımız projeye iki Entity Data Model ekleyeceğiz. Bu modellerden biri TPT tasarımlı veritabanı, diğeri ise TPH tasarımlı veritabanına erişim sağlayacak. Bu durumda projenin, aşağıdakine benzer bir görüntüye sahip olacağını söyleyebiliriz.

4

TPT Tasarımlı Veritabanını EF ile Kullanmak

Projeye bir ADO.NET Entity Data Model eklendikten sonra oluşturulan Entity sınıflarının ilk görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

5

Mevcut EDMX’i analiz etmek gerekirse:

 • SQL’deki her tabloya karşılık bir sınıf oluşturulmuştur.
 • Urun tablosuyla, DVD ve Kitap tabloları arasında bulunan 1’e 1 ilişkisi, sınıflar üzerine de uygulanmıştır.
 • Bir satırın, diğer tabloda bulunan ilişkisel satırına ulaşmak için Navigation Property’ler oluşturulmuştur.

Ancak şunu söylemek gerekir ki, yukarıda, diagramı görülen sınıflar, doğru bir veri modelini kesinlikle ve kesinlikle ifade etmemektedirler! Diğer bir deyişle, sunucudaki veritabanıyla, uygulamanın iş katmanı arasında doğru bir köprü kurulamamaktadır. Bunun en büyük sebebi aslında şudur : Veritabanındaki Urun ismindeki tablo, kolon tekrarını önlemek ve ortak kolonları tek bir tabloda toplamak üzere oluşturulmuştur, aslında üretilen yazılım sisteminde Urun nesneleri olmayacaktır. Kısaca, iş katmanı içerisinde sadece DVD ve Kitap nesneleri oluşmalı, Urun ise soyut bir sınıf olarak tasarlanmalıdır. Hmm, anlaşılan veri modelinin şu anki hali, doğru bir OOP ( Nesne Yönelimli Programlama) tasarımı değildir.

Peki modelin bu haliyle bırakılmasının ne gibi dezavantajları olabilir? Bunu görmek için aşağıdaki kullanımları incelemek yeterlidir :

//20001 ID'li Urunun Bilgilerini Yazdırmak
Urun anaBilgiler = db.Urun.FirstOrDefault(u => u.UrunID == 20001);
if (anaBilgiler != null)
{
    Kitap detaylar = anaBilgiler.Kitap;

    Console.WriteLine("Kitap ID : {0}\nAd : {1}\nYazar : {2}", anaBilgiler.UrunID.ToString(),
        anaBilgiler.Ad,
        detaylar.Yazar);
}

//Yeni bir DVD eklemek
Urun anaBilgiler = new Urun
{
    UrunID=10003,
    Ad="Yüzüklerin Efendisi",
    Fiyat=30,
    KdvOran=0.18
};
anaBilgiler.DVD = new DVD
{
    Yonetmen="Peter Jackson",
    Sure=TimeSpan.FromMinutes(167),
    Tur="Fantastik"
};

db.AddToUrun(anaBilgiler);
db.SaveChanges();

Görüldüğü üzere, modelin bu şekli ile Entity’lerin yüklenmeleri ve CRUD operasyonlarındaki kullanımları oldukça zahmetlidir. Bu sebeple aşağıdaki işlemlerin yapılması ve veri modelinin doğru bir şekilde kurulması oldukça önemlidir.

 1. Sınıflar arasındaki 1’e N ilişkileri silelim.

  6
 2. Kitap ve Urun sınıflarından UrunID özelliklerini silelim. Ayrıca bu sınıfları Urun sınıfından kalıtalım. Bunun için ToolBox’tan Inheritance aracını kullanabiliriz.
 3. Urun sınıfının özelliklerine giderek bu sınıfı Abstract olarak belirtelim.
 4. Son olarak Mapping Details penceresinden hem Kitap hem de DVD sınıfları için, UrunID kolonlarını, kalıtım yoluyla Urun sınıfından aldıkları UrunID özelliğiyle eşleyelim.

7

Yapılan bu düzenlemeler neticesinde, doğru bir Entity Data Model oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada OOP çerçevesinde ilerlendiğinin de altını çizmekte fayda vardır. Özellikle Urun sınıfının Abstract olmasıyla, sadece Urun tablosuna kayıtları girip detayları atlamak gibi olası hataların önüne geçilmiştir. Ayrıca hem Kitap hem DVD sınıflarında olması istenen ortak üyeler,  Inheritance ilişkisi sayesinde bu iki sınıfın ortak taban sınıfı olan Urun’de tanımlanabilirler. Gelelim yapılan düzenlemeler sonucu kodlamanın nasıl olması gerektiğine.

//20001 ID'li Urunun Bilgilerini Yazdırmak
Kitap aranan = db.Urun.OfType<Kitap>().FirstOrDefault(k => k.UrunID == 20001);
if (aranan != null)
{
    Console.WriteLine("Kitap ID : {0}\nAd : {1}\nYazar : {2}", aranan.UrunID.ToString(),
        aranan.Ad,
        aranan.Yazar);
}

//Yeni bir DVD eklemek
DVD yeni = new DVD
{
     UrunID = 10004,
     Ad="Jurassic Park",
     Fiyat=20,
     KdvOran=0.18,
     Sure=TimeSpan.FromMinutes(126),
     Yonetmen="Steven Spielberg",
     Tur="Bilim Kurgu"
};

db.AddToUrun(yeni);
db.SaveChanges();

//Tüm kitapları listelemek
foreach (Kitap ktp in db.Urun.OfType<Kitap>())

     Console.WriteLine("Kitap ID : {0}\nAd : {1}\nYazar : {2}", ktp.UrunID.ToString(),
ktp.Ad,
ktp.Yazar);
}

TPH Tasarımlı Veritabanını EF ile Kullanmak

İkinci veri kaynağı için bir model oluşturulduğunda, öncelikle aşağıdaki gibi tek bir sınıfın üretildiği görülür. Tabi ki, bu veri kaynağında tüm bilgiler tek tabloda bulunduğundan ötürü, varsayılan olarak modelde tek bir sınıf üretilir.

8

Peki bu durumda modelin kullanarak verilere ulaşımı nasıl gerçekleşecektir? Aşağıda, mevcut EDMX ile verilere nasıl erişileceği görülebilir.

//20001 ID'li Urunun Bilgilerini Yazdırmak
Urun aranan = db.Urun.FirstOrDefault(k => k.UrunID == 20001);
if (aranan != null)
{
    Console.WriteLine("Kitap ID : {0}\nAd : {1}\nYazar : {2}", aranan.UrunID.ToString(),
        aranan.Ad,
        aranan.Yazar);
}
//Yeni bir DVD eklemek
Urun yeni = new Urun
{
    UrunID=10003,
    Ad="Yüzüklerin Efendisi",
    Fiyat=30,
    KdvOran=0.18,
    Sure=TimeSpan.FromMinutes(167),
    Yonetmen="Peter Jackson",
    Tur="Fantastik",
    UrunTip="D"
};

db.AddToUrun(yeni);
db.SaveChanges();

//Tüm kitapları listelemek
foreach (Urun urn in db.Urun)
{
     if (urn.UrunTip == "K")
     {
         Console.WriteLine("Kitap ID : {0}\nAd : {1}\nYazar : {2}", urn.UrunID.ToString(),
urn.Ad,
urn.Yazar);
     }
}

Hmm, pek iç açıcı görünmediğini itiraf etmeliyimSmile Özellikle UrunTip özelliğinin bu kullanımı hata riskini de arttırmaktadır. Halbuki, birinci veri kaynağı için oluşturulan veri modelerinin son şekli, gerçekten de etkili bir veri erişimi sağlamaktaydı.

Aşağıdaki adımlar izlenerek, ilk modeldekine benzer bir kalıtım hiyerarşisi oluşturulabilir.

 1. Modelde sağ tuşla boş bir yere tıklayarak açılan menüden Add Entity diyelim. Sonrasında Entity Name alanına Kitap yazarak, Base Type olarak Urun tipini belirtelim.
 2. Yazar,SayfaSayi ve BasimYil özelliklerini Urun sınıfından keserek Kitap sınıfına yapıştıralım.
 3. Yonetmen,Sure ve Tur özelliklerini ise Urun sınıfından keserek DVD sınıfına yapıştıralım.

  9
 4. DVD sınıfını Mapping Details penceresinden Urun tablosuyla eşleştirelim. Ayrıca Add Condition kısmından UrunTip değeri “D” olan satırların DVD nesneleriyle eşleştirileceğini belirtelim.

  10 
 5. Kitap sınıfını Mapping Details penceresinden Urun tablosuyla eşleştirelim. Ayrıca Add Condition kısmından UrunTip değeri “K” olan satırların Kitap nesneleriyle eşleştirileceğini belirtelim.
 6. Urun sınıfını, özellikler penceresinden Abstract olarak değiştirelim ve UrunTip özelliğini bu sınıftan kaldıralım.

Modelin son şekli aşağıdaki gibi olmalıdır :

11

Bingo!!! Kullanılan her iki veritabanı da birbirinden çok farklı olmasına rağmen aynı sonuca ulaşıldı. Tabi ki veri kaynaklarının farklı yapıları gereği farklı adımlar izlendi; fakat neticesinde varılan nokta her ikisinde de birebir aynıdır. Peki, eğer veri modellerinde varılan noktalar aynıysa, veri erişimi sırasında kullanılan kodlar da aynı olacak mıdır? Kocaman bir EVETWinkAşağıdaki örnek kullanımları bir yerden hatırlıyor olmalısınız. Doğru, TPT örneğindeki kodların aynılarıSmile

//20001 ID'li Urunun Bilgilerini Yazdırmak
Kitap aranan = db.Urun.OfType<Kitap>().FirstOrDefault(k => k.UrunID == 20001);
if (aranan != null)
{
    Console.WriteLine("Kitap ID : {0}\nAd : {1}\nYazar : {2}", aranan.UrunID.ToString(),
        aranan.Ad,
        aranan.Yazar);
}

//Yeni bir DVD eklemek
DVD yeni = new DVD
{
     UrunID = 10004,
     Ad="Jurassic Park",
     Fiyat=20,
     KdvOran=0.18,
     Sure=TimeSpan.FromMinutes(126),
     Yonetmen="Steven Spielberg",
     Tur="Bilim Kurgu"
};

db.AddToUrun(yeni);
db.SaveChanges();

//Tüm kitapları listelemek
foreach (Kitap ktp in db.Urun.OfType<Kitap>())

     Console.WriteLine("Kitap ID : {0}\nAd : {1}\nYazar : {2}", ktp.UrunID.ToString(),
ktp.Ad,
ktp.Yazar);
}

Örneklerde de görüldüğü gibi, oluşturulan veri modelleri sayesinde her iki veri kaynağı da aynı kodlarla kullanabilmektedir. Diğer bir deyişle, veritabanı tasarımları farklı olsalar da, kullanılan veri modellerinin programcıyı veritabanı tasarımından soyutlaması sonucu, aynı kodlama biçimiyle veri erişimi sağlanabilmektedir. Bu da günümüz programlama ihtiyaçları gözönüne alındığında gerçekten önemli bir avantajdır. Çünkü uygulamanın kodları yazıldıktan sonra tablolar üzerinde yapılan bu tarz tasarımsal değişikliklerde, yalnızca model üzerinde düzenlemeler yapmak yeterli olacak, uygulamanın kod kısmı üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek kalmayacaktır.

Faydalı olması dileğiyle…